Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Geschiedenis Muurkrant

WELKOM BIJ DE MUURKRANT

 
 
 

Hoe het allemaal begon

Als bestuurder van de stichting Christelijke Lokale Omroep "Logos" leegde ik elke week de postbus; veel post was bedoeld voor de diverse redacties. Dat was dus nieuwe enveloppen schrijven, een postzegel erop en soms, wanneer het interessant voor meerdere redacties was, een fotokopie, weer een envelop en een postzegel: week in, week uit.... tot ik zelf de beschikking over e-mail kreeg en ontdekte dat de meeste redacties wel een redactielid hadden die ook via e-mail te bereiken was.

Om kosten en moeite te besparen, mailde ik in verkorte versie alle persberichten naar de redacties; ze konden immers zelf wel bepalen wat wel of niet interessant was voor de agenda van hun radio-uitzending...

Radio Logos is echter geen eiland op zich; programmamakers van de Christelijke Lokale Omroep Enschede (de CLEO) en van de werkgroep Kerk & Lokale Omroep Almelo kwamen ook bij Logos over de vloer.  En het duurde dan ook niet lang of er kwamen verzoekjes om de verkorte persberichten ook per e-mail naar andere lokale omroepen te sturen.

Op een goede dag kwam ik op het idee om het woord "MUURKRANT" boven de verkorte persberichten - inmiddels agenda-items geworden - te plaatsen;  uiteraard voorzien van een korte toelichting mijnerzijds.

En zo werd de MUURKRANT geboren...  met een adressenbestand van nog geen twintig adressen.

Vervolgens maande ik kerken, gospelgroepen, koffiebars en andere christelijke organisaties in Twente aan om hun persberichten aan de "Muurkrant" door te geven, want dan kwam het vanzelf bij de redacties terecht.  Als voorbeeld voegde ik er een agenda aan toe zodat men zich hiervan een beeld kon vormen.

En zo ontstonden er in feite twee verschillende muurkranten; één die wekelijks naar de Twentse omroepen ging; en één die naar de Twentse kerken en Christelijke organisaties ging.

Op 31 oktober 1997 mocht ik voor de stichtingen Christelijke MediaProjecten - beter bekend onder de afkorting 3xM - en Trans World Radio (Nederland/België) een regionale studiedag organiseren voor de regio's Twente, Salland en de Gelderse Achterhoek.  Het organiseren van dergelijke studiedagen is nog steeds een onderdeel van mijn bedrijfsactiviteiten.

Op voornoemde dag werd de MUURKRANT officieel beschikbaar gesteld aan alle daar aanwezige christelijke programmamakers van de lokale omroepen in Twente, Salland en de Gelderse Achterhoek. 

Al snel vermenigvuldigde zich het aantal e-mailadressen, maar ook vergrootte het bereik zich gaandeweg tot heel Nederland; later ook België. 

De MUURKRANT naar de kerken had een collecterend karakter, zo van: 'Geef uw agenda-items door aan de MUURKRANT.
De MUURKRANT naar de kerken had een distribuerend karakter, zo van: 'Maak gebruik van bijgaande agenda-items'.

De regio's namen toe en daarmee ook het werk, want elke regio kreeg z'n eigen agenda, immers wat heeft een programmamaker in Groningen aan een agenda-item in Limburg?  Na verloop van tijd waren er  - naast België en Suriname - 18 regio's in Nederland ontstaan.

Dit betekent dat er elke week 20 verschillende agenda's via e-mail worden samengesteld en apart verzonden; zowel naar de diverse omroepadressen als naar de diverse kerkelijke adressen.

Maar dat is nog niet alles: ook de toelichtingen op de agenda's kregen steeds meer de vorm van twee verschillende E-zines....

Toen nog steeds twee, maar naarmate de inhoud van wat nu "MUURKRANT" heet, steeds doelgerichter werd - u begrijpt het al - was het nodig om in doel-groepen te gaan denken en handelen.

Zo ontstond er aan de omroepkant zowel een algemene lokale omroepmuurkrant - kortweg "Omroepmuurkrant" genoemd - als een christe-lijke lokale omroepmuurkrant, "Kerkredactiemuurkrant" genoemd.

En aan de collecterende kant ontstond zowel een Jongerenmuurkrant als een muurkrant voor Gemeente & Zending; later gevolgd door de Kindermuurkrant.

Wat in 1997 begon als een wekelijks e-mailtje voor programmamakers van de christelijke lokale omroep Logos, is nu geworden tot een landelijk werk dat nog steeds groeiende is. 

Op dit moment worden er geen agenda's meer naar lokale omroepen gestuurd. De lokale omroepen kunnen nu namelijk de website bezoeken om hun favoriete agenda te downloaden.

Wel wordt er achter de schermen gewerkt aan de mogelijkheid dit in de toekomst weer op gang te brengen, want men ontvangt de agenda-items liever per e-mail dan dat men ze zelf op moet halen van internet; en dat is ook begrijpelijk.

Tot zover de geschiedenis van de muurkrant

 

Wim Bootsma

over de overgang van de Muurkrant naar stichting H.C.J.B. Nederland, vanaf 1 januari 2003.

naar de pagina waar u vandaan kwam

 

DE MUURKRANTEN WORDEN UITGEGEVEN DOOR

STICHTING HCJB NEDERLAND
(Hoort Christus Jezus' Boodschap)

HEB JE VRAGEN, SUGGESTIES, OP- OF AANMERKINGEN?
SCHRIJF, E-MAIL, BEL OF FAX DAN NAAR:

Correspondentieadres:
Wim Bootsma
Spiegelstraat 62
7552 MR Hengelo
tel./fax: 074-2420948
  

e-mail: voorzitter@muurkrant.org
internet: https://muurkrant.org

Wil je de Muurkrant steunen?
Maak dan een bijdrage over op:
Bankrekening:  3002.26.837
t.n.v. Stichting HCJB Nederland te Dokkum
o.v.v. Muurkrant
Uw giften zijn belastingaftrekbaar

Woont u in het buitenland en
wilt u de Muurkrant steunen?
Maak dan uw bijdrage over op:
IBANnummer NL46 RABO 0300 2268 37
en BICcode RABONL2U t.n.v.
Stichting HCJB Nederland te Dokkum

LET OP! Uw giften aan onze stichting zijn
BELASTINGAFTREKBAAR