Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2008
2008-11-17 00:03:05
Categorie: columns-hvdb-08
Ingezonden door: Edida


O D E……….?

Je kent het woordje wellicht; het is Latijn en in het Grieks schrijf je het als Öidè, en in het Nederlands staat het voor ‘lofdicht’, ‘een lyrisch gedicht waarin een verheven onderwerp wordt bezongen’, zo legt het woordenboek het uit.

In de week die voorbij ging moest ik daar aan denken, bij het lezen van kranten, waar in commentaren en columns, bij voorbaat, in alle toonaarden en superlatieven, lof aan Obama werd toegezongen, de komende president van Amerika! Hoewel hij nog niets deed dan campagne voeren en toespraken houden, wordt hem al uitgebreid de mooiste eigenschappen toegemeten: zoals ‘een jonge zwarte koning die geen kroon nodig heeft’, ‘een man met het hart op de goede plaats’, ‘een dichter en een prediker, zonder ijdelheid en zonder kansel’, ‘symbool van hoop en verandering’, en zijn tweede naam, Hussein, ‘die verbindt werelden’ een naam met betekenis: ‘hij die met ons is’! En ook: ‘een zindering gaat over de aardbol’, en ‘de wereld ziet er na 4 November anders uit, terwijl het werk nog moet beginnen.’

Al met al enthousiaste ontboezemingen, na dagen van spanning en verkiezingsstrijd. Op de kreet ‘Yes, we can, ‘ is door miljoenen positief ingehaakt, waardoor een geweldige overwinning een feit werd. Persoonlijk vond ik het een feest voor al die zwarte mensen, die zó bemoedigd werden door deze keuze van het volk: één van hén als leider!

Ook zag ik een programma op tv over een heel andere ode; het werd door de KRO gebracht onder de titel van ‘Ode aan de doden’, vanwege ‘Allerzielen’, een rooms katholieke gedenkdag, ter gedachtenis van alle overledenen, dit jaar. Een loflied aan de doden, passend bij het gezegde: ‘over de doden niets dan goeds’. Er werd stilgestaan bij het overlijden van mensen, gewone en bekende Nederlanders, samen met nabestaanden. Daarnaast werden cijfers bekendgemaakt van een enquête die was gehouden, met betrekking tot ‘doodgaan’ en het ‘daarna’, en dat soort vragen. Opmerkelijk was de uitkomst dat mensen voor het grootste deel niet, of bijna niet, met anderen praten over deze dingen! Meer dan 80% van de ondervraagden heeft niets geregeld voor de uitvaart, en 65% van hen spreekt nooit met iemand over het afscheid van dit leven! Terwijl het toch een niet weg te denken onderdeel vormt van ons leven, hier op aarde.

Ode, aan wie? Een loflied aan de levenden, aan de doden, aan je kinderen, aan jezelf? Bilderdijk schreef eens de ‘Ode aan Napoleon’, en koning Nebukadnezar, een machtige heerser in zijn tijd, vond zichzélf zo geweldig, dat hij een gouden beeld liet maken van dertig meter hoog en drie meter breed, waarvoor, verplicht, alle volken, natiën en talen zich moesten buigen! Alle hoogwaardigheidbekleders werd bevolen om een ode te brengen aan hem, de koning! En later maakte hij het nog erger; op het dak van zijn paleis stak hij zichzelf weer een veer op zijn hoed, en sprak vol trots de bekende woorden: “Is dit niet het grote Babel, dat ik gebouwd heb tot een koninklijke woonstede door de sterkte mijner macht en tot eer mijner majesteit? “ God, die het hoorde[!] greep onmiddellijk in, zegde hem Zijn oordeel aan, en ter plekke werd de koning krankzinnig en ging gras eten als de koeien! “Door de dauw werd zijn lichaam bevochtigd en zijn haren groeiden als de veren van een arend, en zijn nagels als die der vogels.” Zeven jaar duurde dat leven als dier; toen keerde het verstand in hem terug. “Toen prees hij de Allerhoogste en roemde en verheerlijkte de eeuwig Levende.” Na deze Ode aan zijn Schepper keerde alles weer terug, en hij werd in zijn koningschap hersteld, en grotere heerlijkheid werd hem geschonken! Deze episode sluit de koning af met de woorden: “ Nu roem, verhef en verheerlijk ik, Nebukadnezar, de Koning des hemels, wiens werken alle waarheid en wiens paden recht zijn.” Dit alles kun je vinden in de Bijbel, in het boek Daniël, hoofdstuk 3 en 4. Hij had uiteindelijk de waarheid ontdekt, en bracht Ode aan de God, in welks hand zijn leven was!

Weet je, wij moeten ontzag en respect tonen voor hen die gezag over ons hebben, we mogen waardering hebben voor prestaties van mensen van toen en nu, maar eer en glorie en een lofdicht komen alleen toe aan de Schepper van hemel en aarde, de Drie-enige God, de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Hij heeft ál Zijn schepselen geschapen, in de eerste plaats tot Zijn eer en glorie! Dát is het eerste doel van ons bestaan, een leven van aanbidding leiden, tot eer van zijn Naam, d.w.z. zó leven, dat God daardoor geëerd en verheerlijkt wordt, in het diepe besef dat iedereen slechts leeft én beweegt, én presteert op de adem van Zijn stem!

Het ligt ons veel beter om onze eigen prestaties, of die van onze kinderen, te verheerlijken, om een ode te brengen aan Napoleon, Obama, Clinton, Sarkozy, of Bos! Door de eeuwen heen schreeuwden de menigten de ‘moordenaars’ toe: ‘heil Ceasar,’ ‘heil Hitler,’ ‘leve Stalin,’ ‘viva Videla,’ enzovoort. En nog brengen velen hun ode aan hen, op geboorte- of sterfdag!

2000 jaar geleden stond daar de ‘Man van smarten’ voor de rechtbank van Pilatus, onschuldig, maar de menigte koos voor Barabbas, de moordenaar, en Jezus, die Man, schreeuwden ze naar het kruis!

‘Het kwaad zit in elk mens’, zei vorige week een deskundige op tv, en wie zal het ontkennen, in een wereld die gedompeld is in kwaad en onrecht en lijden? Jezus, Gods Zoon, ging aan het kruis, om daar verandering in te brengen. En Hij hééft het volbracht, Jezus bracht Verlossing voor een wereld in nood; Hij stierf, en drie dagen later stond Hij op uit de dood! Daarmee bewerkte Hij opstanding uit de dood voor ieder die gelooft!

Het kwaad de wereld uit; het lijkt een utopie, maar het gáát gebeuren! Door Obama? Door een andere ‘volksheld’? Nee, dat blijft behelpen, en uiteindelijk sterft men en loopt het uit op ‘Ode aan de doden’. Maar Jezus lééft! De opgestane Heer! ODE aan de LEVENDE!

Hem alleen komt alle eer en glorie toe, Hém alleen! Een loflied voor Jezus, Hij is het waard!

Alléén dank zij Hem, gaat er spoedig een einde komen aan deze beroerde wereld! Daarom, mens, gelóóf, zing, wees blij, en leef met Hem tot in alle eeuwigheid! Jezus wil ook joU erbij!

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl