jaargang 14         |         week 15         |         volgnummer  01         |         2011

 INHOUD
 BINNENVALLER

Gebruik de Bijbel niet als stok om te slaan,

maar gebruik de Bijbel als staf om te gaan.

Van de Redactie:  

Dit is de tweede FamilieMuurkrant in deze vorm. Ik heb geen idee hoe het eerste exemplaar is ontvangen, want er zijn vanuit het lezersbestand geen reacties gekomen. Geen positieve, maar gelukkig ook geen negatieve. En dat laatste is dan wel weer positief.

Als u deze editie in de mailbox vindt, zijn we al op weg naar Pasen  en zitten we kerkelijk in de veertigdagentijd. Een tijd van bezinning; een tijd van inkeer; een tijd van vasten of versobering. Toelevend naar het grote feest! De 40 dagentijd is dit jaar van 9 maart t/m 23 april en eindigt in de paasnacht.

In vele kerken wordt in de paasnacht een wake gehouden en  aan het einde van de dienst wordt de paaskaars, die op Goede Vrijdag werd gedoofd, weer aangestoken. Het Licht der wereld is reddend verschenen!

 

Veel leesplezier!

Nel Appeldoorn

 

Nb. Door allerlei onvoorziene omstandigheden is deze FamilieMuurkrant bijna een maand later dan bedoeld naar u verzonden. De webmaster biedt u daarvoor haar welgemeende excuses aan.
 

     
HCJB WERELDWIJD 32  
 
 

 

Tot eind vorig jaar verscheen deze serie in de Media Muurkrant. Door de start van de Familie Muurkrant zijn er veel  lezers die deze serie nog niet kennen. Daarom beginnen we eerst even met een korte samenvatting van de eerdere artikelen.

De Stichting HCJB Nederland, de uitgever van o.a. de Familie Muurkrant, is de Nederlandse afdeling van HCJB Global. HCJB staat voor Hoort Jezus Christus’ Boodschap en startte op 25 december 1931 haar werk met de eerste christelijke radio-uitzending in Quito, Ecuador. HCJB bestaat dus dit jaar 80 jaar. In die tijd is de organisatie uitgegroeid  tot een wereldwijde zendingsorganisatie die via de media radio, televisie en internet het Evangelie van Jezus Christus uitzendt via 327 zenders in meer dan 100 landen. Daarnaast heeft zij diverse andere projecten via haar afdeling HCJB Hands met ziekenhuizen, (rijdende)  klinieken, schoon waterprojecten, enz.

Tot zover deze inleiding.

 

Zoals gezegd startte men in 1931 met de eerste radio-uitzending in Quito, Ecuador, aanvankelijk met een heel kleine zender, die later uitgroeide tot n van de krachtigste radiozenders ter wereld. Begin deze eeuw kreeg men van de autoriteiten in Quito bericht dat men het antennepark af moest breken. De reden was dat het internationale vliegveld van Quito haar landingsbaan met bijna 1,5 km ging verlengen, waardoor de zendmasten een gevaar gingen vormen voor het vliegverkeer.

De antennes werden overgebracht naar het zendstation in Kununurra in Noord- Australi, waardoor men heel Azi met de Blijde Boodschap kon bereiken. Maar het had ook tot gevolg dat de uitzendingen naar Zuid-Amerika beindigd moesten worden. Dit laatste bevredigde niet.

Met goede hulp van de regering van Ecuador vond men een nieuw terrein op een uitstekende plek op de hellingen van de berg Pinchincha in de Andes. Hier wil men graag een nieuw antennepark oprichten. Op 4 februari jl. kreeg men toestemming van de autoriteiten om dit terrein te gebruiken.

 

Maar er zijn nog wel een paar “hobbels” te nemen:

1. er moet eerst een Milieu Effect Rapportage gemaakt worden. (men kent zelfs daar de MER!)

2. er moeten gedetailleerde bouwtekeningen gemaakt worden.

3. een bouwvergunning moet worden aangevraagd.

4. er moeten een projectleider en de nodige vrijwilligers gevonden worden voor de bouw.

5. de nodige financile middelen zijn nog absoluut onvoldoende.

 

Deze “hobbels” zijn voor HCJB Global aanleiding om alle nationale afdelingen en hun achterban te vragen voor deze noden te willen bidden, zodat de miljoenenbevolking van het continent Zuid-Amerika weer dagelijks het reddend Evangelie van Jezus Christus kan horen. Bidt u mee?

 

Jan Lensink

 

P.S. Brengt u ook eens een bezoekje aan onze site www.hcjbradiogids.nl. Ook daar vindt u o.a.  zendingsnieuws.
In het archief op kunt u de vorige artikelen in deze serie terugvinden.
 

 
     
OFFER  
 
 

 

In de Bijbelse Dagkalender las ik bij 20 december – maandag (de dag dat ik de FamilieMuurkrant definitief klaar maak voor de lay out en verzending!):
Huwelijksjubileum. (Schriftlezing Jeremia 31 : 2 – 14).
En ik vind dit zo’n mooie aanvulling op hetgeen Jan Lensink schrijft, dat ik het u niet wil onthouden.

Huwelijksjubileum. (Schriftlezing Jeremia 31 : 2 – 14).
Het komt een heel enkele keer voor: een “eiken” huwelijk! Tachtig jaar getrouwd. En je denkt: hoe is het mogelijk dat mensen zo lang van elkaar houden?
Hebben we er wel eens aangedacht hoe het mogelijk is dat God mensen eeuwig liefheeft? Over die eeuwige liefde spreekt de profeet Jeremia. Eeuwige liefde voor een volk dat die liefde niet verdiend heeft. We zingen het in deze dagen: “In de mensen een welbehagen.” Daar hebt u het geheim!
Die liefde van God wordt niet altijd gezien. Hoe vaak is er al niet gezegd: Als God liefde is, waarom dan…?
Iemand heeft van die eeuwige liefde gezegd: “Het is een liefde die nooit tekort zal schieten, hoewel de vertroostingen daarvan voor een tijd kunnen worden ingehouden.” Daar heeft God dan blijkbaar zijn wijze bedoelingen mee.
De apostel Johannes vat eenvoudig samen: God is liefde!

Liefde Gods, die elk beminnen
hemelhoog te boven gaat,
kom in onze harten binnen
met uw milde overdaad.
Jezus, n en al ontferming,
daal vanuit de hoge neer
met uw heerlijke bescherming
in ons bevend hart, o Heer.

Gezang 443 : 1, Liedboek der kerken

Nel Appeldoorn
 

 
     
MUZIEK  
 
 

 

“Muziek is de taal van God.”

(Johann Sebastian Bach)

Om u maar gelijk uit de droom te helpen: dit stuk(je) gaat niet over de hedendaagse muziek met alle stijlen, of geen stijl. Daar zit vast en zeker ook muziek in, maar dat is aan mij niet besteed. Ik ben meer van de klassieke kant, hoewel dat ook weer niet t klassiek moet zijn. Smaken verschillen nu eenmaal. En koormuziek voert bij mij de boventoon.

In deze tijd van het jaar -de lijdensweken- zullen de uitvoeringen van Bach’s Matthus Passion en The Crucifixion, gecomponeerd door John Stainer, weer vaak ten gehore worden gebracht, hoewel de eerste uitvoering meer bekendheid geniet dan de tweede.

De landelijk allerbekendste uitvoering van de Matthus Passion vindt plaats in Naarden. Het vestingstadje staat symbool voor een innig gekoesterde traditie.  Op Goede Vrijdag is het ht moment om deze Passion onder de aandacht te brengen. Elk jaar zien we in het journaal beelden van rijen mensen, die wachten om de Grote Kerk van Naarden binnen te kunnen gaan om daar hun gereserveerde plaats in te nemen. Bewindslieden en tal van andere prominenten worden zelfs in hun dienstauto met gedienstige chauffeur voor de ingang van de kerk afgezet. Ze worden weer gezien en dat is in de politiek heel belangrijk! De Grote Kerk van Naarden: het mekka van de Matthus Passion, hoewel niet iedere luisteraar ook een pelgrim is!

Zouden de prachtige aria’s als “Blute nur” en “Erbarme dich” en het slotkoor “Wir setzen uns mit Trnen nieder”  ook hn tot in de botten raken? Niet alleen vanwege de muziek, maar misschien nog meer vanwege de indrukwekkende woorden? De tere, bijna gefluisterde, gezongen woorden: “Ruhe sanfte, sanfte ruh.”  Rust zacht! Dat gaat door merg en been.

Ook The Crucifixion is heel indrukwekkend. Voor mij nog meer dan de Matthas Passion. In de Hooglandse kerk in Leiden is ieder jaar op Stille Zaterdag een uitvoering hiervan met een koor van ongeveer 200 zangers en zangeressen uit heel Nederland. Ik heb een aantal jaren in dat koor mogen meezingen en ik verzeker u: het is z geweldig om dat te mogen doen! Dat gevoel is niet te omschrijven! Het ene moment zingt het koor met rauw geweld: >Kruisig Hem!< en niet lang daarna zingen de tenoren : >Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.<  Wt een tegenstelling! Het raakt mij ieder jaar weer tot in het diepst van mijn ziel. Want ik mag die woorden zingen.

En als je n keer in je leven vanuit je eigen diepte hebt gezongen: God so loved the World, that He gave His only begotten Son (Alzo lief had God de wereld….), dan vergeet je dat je verdere leven niet meer! De intensiteit van die woorden laat je nooit meer los!

Dan wordt de Stille Zaterdag hl stil!

Er zijn veel meer muzikale mogelijkheden om bepaald te worden bij het lijden en sterven van Jezus. Ik heb er twee heel kort uitgelicht. Als u echt wilt gaan luisteren, zult u de weg naar een uitvoering wel weten te vinden.

Ik hoop, dat de grootsheid van het lijden en sterven van Jezus  door de muziek uw hart mag raken!

Om op de paasmorgen met datzelfde hart en ziel te juichen:

DE HEER IS OPGESTAAN!

Nel Appeldoorn
 

 
     
BIDDEN EN VASTEN  
 
   

Bidden en vasten
Jesaja 62 en Lucas 2:36-38

We leven in een turbulente tijd. In het ene land na het andere moeten dictators het veld ruimen. Ben Ali in Tunesi. Mubarak in Egypte. In Libi wankelt ook de positie van Gadaffi. We zien beelden van uitgelaten mensen, die eindelijk iets van vrijheid proeven, na zoveel jaren van onderdrukking en achterstand. Er gebeurt zoveel in korte tijd. De ene crisis volgt de andere op. Had Jezus ons dit niet voorzegd toen Hij zei: volk zal tegen volk opstaan, koninkrijk tegen koninkrijk, er zullen oorlogen zijn, geruchten van oorlogen, er zullen aardbevingen zijn en hongersnoden?!

We zien hoe mensen elkaar de hand reiken; tegelijk zien we een enorme haat tegen het Westen en tegen Isral. We horen hoe in al deze landen de kerk van Christus het moeilijk heeft. Kerkgebouwen worden verbrand, christenen raken hun baan kwijt of moeten verhuizen vanwege het geweld dat tegen hun gezinnen gericht wordt. Het is moeilijk te geloven dat het hier alleen om mensen gaat. In de strijd waarvan we getuige zijn openbaart zich een veel diepere strijd. De strijd van het rijk van de Satan dat zich verheft tegen het Koninkrijk van God en tegen de Gezalfde van God, de Here Jezus.

De Schrift vertelt dat de duivel rond gaat als een brullende leeuw. We zien hoe hij zijn stem verheft in geweld, vervolging en onderdrukking. Tegelijk kan hij ook op kousenvoeten lopen. Zijn invloed zien we in de machten van ongeloof en onverschilligheid. De vrijheid van godsdienst en christelijk onderwijs staan steeds meer ter discussie. De beschermwaardigheid van het leven, aan het begin en aan het einde, staat onder druk. We zien verharding en verruwing. We zijn verdeeld in onze waardering van de Islam.

Wat vraag God van ons in deze tijd? Welke rol hebben wij in dit alles als gelovigen en als kerk? Wat staat ons te doen?
1. In de eerste plaats worden wij geroepen om wachters te zijn. Wat is een wachter? In Jesaja 62 lezen we dat het volk Isral opgeroepen wordt om niet te zwijgen en te rusten totdat Gods plannen tot vervulling zijn gekomen. Jesaja profeteert zelfs dat er wachters zullen zijn op de muren van de stad, die dag en nacht zullen bidden en de Here geen rust zullen gunnen totdat Hij zijn beloften vervuld heeft. De profeet gebruikt een treffend beeld. Hij gebruikt het Hebreeuwse woord mazkira, dat secretaresse betekent. De wachters op de muren hebben de taak van een secretaresse. Zoals een secretaresse de agenda bijhoudt van haar baas, hem herinnert aan de dingen die hij moet doen en aan de afspraken die Hij heeft gemaakt, zo staan de wachters op de muur. Zij herinneren God aan zijn beloften. De reformator Luther zei eens: bidden dat is de Here de zak met zijn beloften voor de voeten werpen. U hebt het zelf beloofd. God komt namelijk niet op zijn beloften terug. Wat heeft God dan beloofd? Dat zijn koninkrijk komt, van vrede en gerechtigheid, een wereld zonder verdriet, ziekte en pijn. Daarom leerde Jezus ons bidden, elke dag: Uw Koninkrijk kome! Dat is een gebed, dat gebaseerd is op Gods eigen beloften. Zo mogen wij God elke dag herinneren aan zijn beloften voor deze wereld, voor Isral, voor de lijdende kerk, voor de gemeente, voor jongeren en ouderen, voor zieken, voor de voortgang van het Evangelie in onze stad. Als een secretaresse mogen we Hem het Woord voor ogen houden. Here God, dit staat er toch? Dat heeft u toch beloofd?!
2. In de tweede plaats is vasten ook belangrijk. Vasten en bidden, die twee gaan heel vaak samen op. Toen wij onlangs weer in Chili waren, hoorden we van een gemeente die de maand voorafgaand aan een grote evangelisatiecampagne vastte. Iedere gelovige was vrij om te kiezen waarin men wilde vasten. Sommigen vasten door zich van bepaald voedsel te onthouden, anderen door luxeproducten als wijn of alcohol te laten staan. Weer anderen besloten minder televisie te kijken of internet te gebruiken. In ieder geval ontzegden ze zichzelf bepaalde dingen om meer tijd te hebben voor God en om gerichter te kunnen bidden. Vasten is vooral als ondersteuning bedoeld van het gebed. Laten wij de komende veertig dagen gebruiken om persoonlijk en als gemeente tijd in te ruimen voor gebed.

De wereld waarin wij leven is in nood. We beleven turbulente tijden. Eens te meer is het nodig dat wij bidden voor deze wereld en voor de definitieve komst van Gods Koninkrijk. In Jezus heeft God een begin gemaakt met de herschepping en vernieuwing van deze wereld. Wie Jezus volgt, gaat evenals Hij, zich hartstochtelijk uitstrekken naar en inzetten voor de wereld zoals God hem heeft bedoeld. Een wereld waarin de dood er niet meer zal zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite, maar waar God zal zijn alles en in allen.

Bid en vast u mee?
Ds. G.C. Vreugdenhil

Met toestemming overgenomen uit “Hervormd Woerden”
 

 
     
HIJ KWAM BIJ ONS, HEEL GEWOON  
 
   

HIJ KWAM BIJ ONS, HEEL GEWOON

Hij kwam bij ons, heel gewoon,
de Zoon van God als Mensenzoon.
Hij diende ons als een knecht
en heeft zijn leven afgelegd.

 Refrein:

Zie onze God, de Koning-knecht,
Hij heeft zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept
om te dienen iedere dag,
gedragen door zijn liefd' en kracht.

En in de tuin van de pijn
verkoos Hij als een lam te zijn,
verscheurd door angst en verdriet
maar toch zei Hij: 'Uw wil geschied'.

Refrein.

 Zie je de wonden zo diep.
De hand die aard' en hemel schiep,
vergaf de hand die Hem sloeg.
De Man, die onze zonden droeg.

Refrein.

 Wij willen worden als Hij.
Elkanders lasten dragen wij.
Wie is er ned'rig en klein?
Die zal bij ons de grootste zijn.

Refrein.

 (Opwekking 268)
 

 
     
     
LINKS 26  
 
   

We willen doorgaan met onze rubriek “Links”, een rubriek waarin ik een aantal websites bespreek die het bekijken waard zijn. Ik neem steeds sites die niet zo gemakkelijk te vinden zijn. En ook nu neem ik een paar algemene links en een paar christelijke links. Uiteraard ben ik niet verantwoordelijk voor de inhoud van die links, niet voor de huidige inhoud en al helemaal niet voor toekomstige wijzigingen en aanvullingen. Voor kritiek op de inhoud moet u dus rechtstreeks contact opnemen met de persoon die de site gemaakt heeft.

We beginnen met de site www.pieterderuijter.nl. Dit is een heel bijzondere site mede doordat de maker al vanaf zijn geboorte blind is. Hij schrijft over zijn blindheid, zijn geleidehond, over zijn hobby’s en interesses en nog diverse andere dingen meer. Het is best eens goed je te verplaatsen in het leven van iemand met deze handicap.

Een heel andere website is www.petorverkeer.nl. Op deze zeer uitgebreide site staat heel veel informatie over van alles en nog wat  met verkeer en vervoer te maken heeft. Dat loopt van vervoermiddelen tot en met verkeersregels. De verkeerswetgeving is uitgebreid behandeld, maar ook actuele verkeersinformatie. Ik vind dit een echt informatieve site. U misschien ook wel.

En van de sites van het Nederlands Bijbel Genootschap is de site www.allesoverdebijbel.nl. Hierop is van alles en nog wat te vinden over de Bijbel en de inhoud daarvan, over Bijbelvertalingen, personen in de Bijbel, Bijbelsoftware en nog veel meer. Het bezoeken beslist waard!

Tot slot noem ik deze keer www.frissewateren.nl. Een mooi opgemaakte website met een uitgebreide inhoud over allerlei Bijbelse onderwerpen en geloofsvragen.

Graag wens ik u een goede tijd toe bij het ontdekken van deze sites. Wellicht had u deze sites nog nooit gezien en gaat u ze in de toekomst regelmatig bezoeken.

Jan Lensink
 

 
     

EEN MAN IN DE PUT

 
 
   

Een man viel in een put en kon er zelf niet meer uitkomen.

Een MEELEVEND iemand kwam langs en zei: "Ik voel met je mee."

Een OBJECTIEF iemand kwam langs en zei: "Het is logisch dat iemand in zo'n put valt."

Een FARIZEER zei: "Alleen slechte mensen vallen in een put."

Een WISKUNDIGE berekende hoe hij precies in de put was gevallen.

Een VERSLAGGEVER wilde het exclusieve verhaal over zijn val in de put.

Een FUNDAMENTALIST zei: "Je verdient de put."

De FISCUS vroeg of hij wel zijn belasting voor de put betaalde.

Een KLAGEND iemand zei: "Je klaagt nu wel, maar wacht tot je MIJN PUT hebt gezien!"

Een CHARISMATISCH CHRISTEN zei: font-family:Verdana">"Belijd dat je niet in de put zit."

Een OPTIMIST zei: font-family:Verdana">"Het had veel erger kunnen zijn."

Een PESSIMIST zei: font-family:Verdana">"Het zal nog veel erger worden!"

JEZUS zag de man, pakte hem bij de hand en trok HEM UIT DE PUT!
 

 
     

WAT VLIEGT DE TIJD

 
 
   

Wat vliegt de tijd

Wat vliegt de tijd: het is alweer lente. Wij moeten op de kalender kijken om dat te weten. Maar de wilde ganzen hebben al ontdekt dat de lente er aan komt. Je kunt alweer van die prachtige V- formaties naar het Noorden zien vliegen. Je kunt die ganzen zelfs heel vaak horen vliegen, omdat je ze kunt horen gakken. Ganzen vliegen in het najaar, wanneer het in Noord- Europa koud begint te worden, naar het Zuiden van Frankrijk en tot zelfs Spanje en Portugal toe. Daar is het meestal aanzienlijk minder koud en blijft het gras, hun hoofdvoedsel, altijd groen. In deze tijd van het jaar trekken ze weer naar het Noorden, tot in Noord- Zweden en Finland toe. In de zomer is daar voor hen weer volop te eten.

We kunnen van die ganzen veel leren, want zij doen dingen die wij als mensen vaak nalaten:

- Ze helpen elkaar. Bij hun lange tochten vliegen ze altijd in V- vorm. De sterkste vogel vliegt voorop, de rest vliegt schuin achter de eerste. De eerste veroorzaakt door zijn vleugelslagen een opwaartse luchtdruk, waardoor de volgende met minder moeite kan vliegen. Elke volgende vogel maakt het voor de vogel achter hem nog gemakkelijker.

- Ze bemoedigen elkaar. Al vliegend kun je die ganzen horen gakken. Dat is hun manier van praten. Ze spreken elkaar zo moed in, waardoor ze die lange tochten beter vol kunnen houden. Soms ‘zeggen’ ze een poosje niets. Dan vliegen ze veel langzamer en kalmpjes vliegend rusten ze zo wat uit. Plotseling begint een van de achterste ganzen weer te gakken en komt de hele groep weer op snelheid.

- Ze zorgen voor elkaar. Wanneer een van die ganzen uit een vlucht niet meer mee kan komen of zich ziek voelt, verlaat deze de troep en strijkt ergens in een weiland neer. Altijd gaan twee andere ganzen met de achterblijver mee naar beneden en die blijven net zo lang bij die collega tot deze weer op krachten is of deze sterft. Ze laten nooit een gans alleen achter.

- Ze zijn verdraagzaam. Wanneer na een aantal dagen de zieke gans weer beter is of is overleden, dan stijgen de gezonde ganzen samen weer op. Hun eigen groep is dan vaak al te ver weg om ingehaald te worden. Ze sluiten zich dan prompt aan bij de volgende groep en worden onmiddellijk door die vlucht geaccepteerd en krijgen een plekje in de V- formatie.

Die ganzen hebben een Boodschap voor ons. Lees maar wat Gods Woord zegt:

De Here Jezus zegt in Matt. 22: 37 – 39: “Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf”. Wanneer we om ons heen kijken en vooral naar het nieuws kijken, dan lijkt het wel of die wilde ganzen dat gebod beter begrepen hebben dan wij mensen. Wat zijn wij vaak op onszelf gericht. Wat zijn we egostisch. Wat zijn we weinig zorgzaam voor de medemens.  En toch heeft God ons echt lief, ondanks ons onhebbelijke gedrag! Wat een Liefde! Dat is Goddelijke Liefde!       

Jan Lensink

Met toestemming overgenomen uit
N i e u w s
van de Evangelische Gemeente “De Koren-Aar” te Aalten
20 februari 2011

UITSMIJTER


Toeval is het pseudoniem dat God gebruikt als Hij anoniem wil blijven.
 

 
     

 
 
     
     

BINNENKOMER

 
 
   

Geef nooit uitleg. Je vrienden begrijpen je wel en je vijanden geloven je toch niet.

 
     

VAN DE REDACTIE

 
 
   

Opnieuw een JongerenMuurkrant, die onderdeel uitmaakt van de FamilieMuurkrant. We zijn in afgeslankte vorm doorgegaan. In het bedrijfsleven zou worden gezegd, dat we een doorstart hebben gemaakt, maar of die succesvol is, zal nog moeten blijken.

Het zal geen verrassing zijn als ik je vertel, dat deze aflevering in het teken zal staan van Pasen, met de aanloop ernaar toe.

Maar daarnaast komen ook wat andere zaken aan de orde.

Veel leesplezier!

Nel Appeldoorn
 

 
     

OVER VASTEN GESPROKEN

 
 
   

 
     

ONDER DE OPEN HEMEL

 
 
   

Onder de open hemel

Jezus gaat zijn lijden en sterven tegemoet en Hij strijdt zijn eenzame strijd! Ga er maar eens aanstaan: je weet dat er een grenzeloos lijden op je wacht en je ondergaat dit uit eigen wil en lijdzaam, zoals een schaap dat geslacht gaat worden.

Voordat het cht gaat gebeuren, vraagt Hij in doodsangst aan Zijn Vader of deze drinkbeker alstublieft aan Hem voorbij kan gaan!
Dan komen Mozes en Elia Hem ondersteunen.

Lees Exodus 24 : 12 – 18 en Matthes 17 : 1 - 9

Jezus heeft steun nodig in deze zware tijd. Hij zoekt de nabijheid van zijn Vader.

Met drie leerlingen gaat Hij een hoge berg op om te bidden. Hier op de berg wordt Jezus bemoedigd door de woorden van Mozes (bevrijder, leefregels) en Elia (profeet, mond van God). 

Zo had ook Mozes de nabijheid van God gezocht.
Jezus is een tweede Mozes.
Ook Hij wil de mensen uit hun “angstland” bevrijden.

Een tweede Elia is Jezus ook. Hij is sprekend zijn Vader.
Jezus
is vertrouwd met Mozes en Elia. Als Joodse jongen leerde Hij de Thora en de Profeten. Hij leeft eruit!!!
Wij kunnen ook Mozes en Elia ontmoeten.

Er staan veelzeggende verhalen in de Bijbel.
Lees ze en probeer ze door te geven door ze voor te leven. Vertel anderen wat ze voor je betekenen. 

Als uit de wolk de stem van God klinkt worden de leerlingen bang.
Jezus komt dichterbij
, raakt hen aan en zegt:
“Sta op, jullie hoeven niet bang te zijn!”

Dat heeft mij geraakt.
Jezus, zelf vol zorgen, troost zijn leerlingen door ze aan te raken! Veel mensen worden nooit aangeraakt. En juist voor hen kan deze manier van troosten heel veel betekenen!

Wie oren heeft om te horen, die hore!

Jij ook?

Truus
 

 
     

AFTER EDEN

 
 
   

Goede Vrijdag – Stille Zaterdag en daarna……

 

 
     

EO JONGERENDAG

 
 
   

Zaterdag 4 juni 2011:

EO Jongerendag!

De mooiste Move

Thema EO-Jongerendag 2011

Het thema van de EO-Jongerendag 2011 is Move. We hebben ons bij de keuze voor dit thema niet laten inspireren door 'Move like Michael Jackson', de nieuwe PlaystationMove of 'I like to move it, move it' uit de film Madagascar. Had gekund natuurlijk, maar in dit geval kwam de inspiratie rechtstreeks uit de Bijbel. Daarin lezen we namelijk over de mooiste Move ooit. En daarover willen we je op 4 juni graag wat vertellen.

Het woord Move wordt nog wel eens in een half-Nederlands jasje gestoken: Effe moeve joh... Opzouten... Wegwezen! Het krijgt daarmee een negatieve klank, terwijl het in het Engels meestal gebruikt wordt voor bewegen, leven, energie krijgen en progressie maken. Veel positiever dus! De woorden van Jezus zelf in Johannes 10:10 bevestigen helemaal wat de uitkomst van de actie, de beweging is: "Ik ben gekomen om jullie het leven te geven in al zijn volheid."

De website van de EO heeft nog vl meer interessante nieuwtjes en wetenswaardigheden!

www.eo.nl
 

 
     
WAT HEB JIJ GESPROKEN?  
 
   

Psalm 91:2
Ik zeg tot de HERE: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw.

Toen er een grote storm opstak terwijl Jezus en Zijn discipelen op een boot waren op het meer van Galilea, zei Hij niet tegen Zijn discipelen: 'de storm is hier om ons te leren moedig te zijn.' In plaats daarvan nam Hij autoriteit over de storm en zei: 'Vrede, wees stil!' en er was een perfecte kalmte. (Markus 4:39)

Toen Hij de weduwe van Nain wiens enige zoon overleden was en op een ander moment de twee zusters wiens broer Lazarus gestorven was ontmoette, zei Hij niet tegen hen: 'God wilde ze thuishalen.' Nee, Hij sprak tegen de dode zoon: 'Jonge man, ik zeg je, sta op!' (Luk 7:14) Bij het graf van Lazarus zei Hij: 'Lazarus, kom naar buiten!' (Joh 11:43) Beiden werden weer levend.

Hoe heb jij gesproken over je situatie?
Wanneer je pijn in je lichaam voelt, zeg dan niet 'De Heer wil me ziek hebben om me te leren meer op Hem te vertrouwen.' In plaats daarvan mag je zeggen: 'Heer Jezus, ik dank U dat dankzij Uw striemen ik genezen ben'. (1 Pet 2:24)

Als je de touwtjes aan elkaar probeert te knopen zeg dan niet dat de Heer je armoede geeft om je nederig te maken. Zeg in plaats daarvan, 'de Heer is mijn Herder, mij ontbreekt niets'. (Psalm 23:1)

Als je een lastige baas hebt op je werk zeg dan niet 'de Heer is mijn geduld, ik zal volhouden'. Zeg: 'de Heer is mijn helper, ik zal niet vrezen. Wat kan een mens mij doen?' (Heb 13:6)

We leven in de laatste dagen waarin terroristische aanvallen en dodelijke virussen op de loer liggen en de wereld is bang. We zullen niet negatief spreken en angstig zijn zoals de mensen in de wereld. Nee, we zullen Gods Woord spreken en regeren over deze omstandigheden. Net als de psalmist zullen we van de Heer zeggen: 'Hij is mijn toevlucht en mijn vesting; Mijn God, op wie ik vertrouw.'

Ontdek wat Gods Woord zegt over je situatie, geloof het en spreek het uit. Omdat Gods Woord niet vruchteloos tot Hem terug zal keren (Jes 55:11), zul je zien wat je gelooft en beleden hebt!

 
 
     
PLAATSRUIL  
 
   

Een boodschap van God.

God heeft iets tegen jou gezegd. In kerktermen heet dat 'het Evangelie der genade'. In gewoon Nederlands betekent dat: Goed nieuws van God.

Wat betekent dat voor jou?

Hij wil je redden van alles wat niet goed is, inclusief de dood. God is een God van het leven. Daarom wil Hij je ook alles geven wat je nodig hebt om werkelijk goed te leven. Zo'n boodschap lijkt onwaarschijnlijk. Dat moet toch een prijs hebben? Dat klopt. Maar die prijs heeft Jezus, God Zelf!, betaald door voor ons te lijden en te sterven aan een kruis. (We vieren dat met Pasen).

Waarom vieren?

Jezus nam onze plaats in. Hij droeg de straf die ieder mens eigenlijk verdient door z'n fouten. Ook droeg Hij het lijden, dat is de ellende die ieder mens in dit leven tegenkomt.

Door de lijdensweg en kruisiging, dood en opstanding van Jezus gebeurde het volgende:

(Uit de Bijbelboeken; Jesaja 53, Lukas 22:19-20, 2 Korintiers 5:21, 2 Cor. 8:9, Hebreen 2:9-10, Galaten 3:13, Efezirs 2:10, Romeinen 8:37, Johannes 3:16)

God moedigt ons aan om die boodschap, waar Jezus dus met Zijn bloed Zijn handtekening onder heeft gezet, te geloven. Als je dat doet, dan komt God Zelf in je leven (we vieren dat met Pinksteren). God is liefde! En vanaf dat moment verandert alles. Ten goede! De Bijbel noemt het heerlijk:

En wij allen, die … de heerlijkheid des Heren aanschouwen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid...  (Bijbel, 2 Korintiers 3:18)

We gaan meer en meer begrijpen dat toen God Jezus naar de aarde zond (we vieren dat met Kerst), dat dit de oplossing was en is voor de problemen van de mensheid. En een superoplossing. Jezus heeft Zijn werk perfect gedaan en is daarvoor beloond. Een succesvolle afloop.

Dat is 'de heerlijkheid des Heren'. Wie daar naar kijkt, deelt er in mee. Dat betekent het om kind van God en daarmee erfgenaam te zijn. Je bent mede-erfgenaam van datgene wat de dood van Jezus opleverde.

www.jongenvrij.nl
 

 
     
BRIEF VAN JEZUS VOOR ... JOU  
 
    Beste vriend,

Toen je vanochtend opstond keek ik naar je en ik hoopte dat je iets tegen me zou zeggen, al waren het maar een paar woorden. Even vragen naar mijn mening, een bedankje voor iets goeds dat je gister overkwam, maar ik zag dat je het te druk had met het uitzoeken van de kleren die je vandaag aan moest hebben, dus ik wachtte.

Toen je door het huis holde, bezig om alles klaar te krijgen, wist ik dat er een paar minuutjes vrij zouden zijn om even te stoppen en me te groeten, maar je was te druk. Op een gegeven moment moest je vijftien minuten wachten en had je niets anders te doen dan een beetje op een stoel te zitten.

Toen zag ik je opspringen en dacht dat je wat tegen me zou gaan zeggen, maar nee, je rende naar de telefoon en belde een vriend voor de laatste roddeltjes. Ik zag je vertrekken  voor je dagelijkse werkzaamheden en wachtte de hele dag geduldig af. Met al je bezigheden had je het, denk ik, te druk om ook maar iets tegen me te zeggen. Ik zag dat je voor de lunch om je heen keek. Misschien voelde je je voor gek zitten als je met me praatte, daarom boog je je hoofd natuurlijk niet. Je keek drie of vier tafels verder en zag een paar van je vrienden kort met mij praten voor ze gingen eten, maar jij deed het niet.

Dat geeft niet, er is nog steeds tijd over en ik heb nog steeds hoop dat je nog met me zult praten. Je ging naar huis en het leek erop dat je nog veel dingen te doen had. Na een paar daarvan stopte je en zette de televisie aan. Ik weet niet of je de TV leuk vindt of niet, maar er komt van alles op en je zit er heel wat uurtjes voor. Meestal denk je nergens aan en laat je de beelden op je af komen. Ik wachtte geduldig af terwijl je TV keek en je eten op at, maar je praatte alweer niet met me. Toen je met de rest van je huishoudelijke klusjes bezig was wachtte ik opnieuw terwijl jij deed wat je moest doen. Tegen bedtijd was je denk ik te moe. Nadat je je huisgenoten welterusten had gewenst dook je in bed en viel je bijna meteen in slaap.

Dat geeft niet want je beseft misschien niet dat ik er de hele tijd voor je ben. Ik heb meer geduld dan jij ooit zult beseffen. Ik wil je zelfs leren hoe je geduldig met anderen kunt zijn. Omdat ik zoveel van je hou, verliet ik lang geleden een prachtige plaats genaamd hemel en kwam naar de aarde. Ik gaf dat mooie op om bespot en uitgelachen te worden. Ik stierf zelfs, zodat jij nooit mijn lijden hoeft te lijden. Ik hou zoveel van je dat ik iedere dag wacht op een gebaar, een gebed, een gedachte of een dankbaar stukje van je hart. Het is moeilijk om een eenzijdig gesprek te hebben. En nu sta je weer op en opnieuw zal ik wachten met niets dan liefde voor jou, hopend dat je vandaag wat tijd voor me zult hebben.

Nog een goede dag toegewenst!!!

Je vriend, Jezus.

https://home.filternet.nl/~fn004456/NL/BriefVoorJouIV.htm
 

 
     
WAAROM PASEN?  
 
   

Een stripboek over het lijden, sterven en opstanding van de Here Jezus Christus 

In navolging op het succes van Waarom Kerst? komen Agap Nederland, Alpha-cursus Nederland en de Evangelische Omroep met Waarom Pasen? Dit jaar is gekozen voor een stripverhaal over de kruisdood en opstanding van Jezus. Dit stripboek kan worden weggegeven, inclusief een uitnodiging voor een mooie kerkdienst of een andere laagdrempelige activiteit.
Het stripverhaal is een passage uit 'De Bijbel in Strip' van Jeff Anderson en Mike Maddox. Deze speciale editie, waarin het paasevangelie wordt afgebeeld en verteld, heeft de titel “Opstand! - een spannende strijd, een schitterende overwinning”. 
 

 
   

Het verhaal wordt niet zonder context aangeboden. Een speciale in- en uitleiding zorgen ervoor dat lezers die niets van de Bijbel weten meer achtergrondinformatie ontvangen. De keuze van het product is gebaseerd op onderzoek waaruit blijkt dat het lezen van veel tekst jongeren afschrikt. De strip maakt het mogelijk om hen op een aansprekende manier kennis te laten maken met de boodschap van de Bijbel. 

9789033831317 € 2,50

 

  UITSMIJTER
 
 
 
     
VERANTWOORDING  
 
   

Verantwoording:

Nel Appeldoorn                                            Redactie, Muziek
Wim Bootsma                                                Voorzitter
Edith Bosch                                                  Webmaster
De Buurmannen                                             Lay out
Jan Lensink                                                  Stichting HCJB, Links, Wat vliegt de tijd
Anneke Methorst                                          Correctie
Hanneke Rademaker                                      Administratie en Agendabeheer
Truus                                                           Onder de open hemel
Gerrit Vreugdenhil                                        Bidden en vasten
e.a.
 

 
     
MUURKRANT-EDITIES  
 
 

 
|M U U R K R A N T|

 
   
     
  De stichting Hoort Christus Jezus' Boodschap Nederland  
 
  Doelgroepen: Aanmelden: Redactieadres:
KinderMuurkrant online - klik hier!!! Kinderen van 5 tot 10 jaar Klik hier voor aanmelding voor de KinderMuurkrant Redactie KinderMuurkrant
FamilieMuurkrant online - klik hier!!! Familie-leden jong en oud Klik hier voor aanmelding voor de FamilieMuurkrant Redactie FamilieMuurkrant
 
 
     
 

HEEFT U / HEB JIJ VRAGEN, SUGGESTIES, OP- OF AANMERKINGEN?
SCHRIJF, E-MAIL, BEL OF FAX DAN NAAR:

Uitgever Muurkrant

Correspondentieadres:
Wim Bootsma
Spiegelstraat 62
7552 MR Hengelo
tel./fax: 074-2420948

e-mail: voorzitter@muurkrant.org
internet:

Wil je de Muurkrant steunen?
Maak dan een bijdrage over op:
Bankrekening:  3002.26.837
t.n.v. Stichting HCJB Nederland te Dokkum
o.v.v. Muurkrant
Uw giften zijn belastingaftrekbaar

Woont u in het buitenland en
wilt u de Muurkrant steunen?
Maak dan uw bijdrage over op:
IBANnummer NL46 RABO 0300 2268 37
en BICcode RABONL2U t.n.v.
Stichting HCJB Nederland te Dokkum

LET OP! Uw giften aan onze stichting zijn
BELASTINGAFTREKBAAR

Terug naar de bovenkant van deze pagina